İnovasyon Nedir, İnovasyonun Önemi Nedir?

inovation-hunter

 

İnovasyon, kelime anlamı itibarı ile toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlaması olarak tanımlanır. Uluslararası bir kaynak olan Oslo Kılavuzu’nda İnovasyon, işyeri organizasyonlarında ve işletme içi uygulamalarda yeni veya iyileştirilmiş ürün veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin geliştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İnovasyonun gerçekleşmesi için en önemli koşullar, ürün, süreç, pazarlama yöntemi ve örgütsel yöntemin firma için yeni olmasıdır. Her yenilik bir inovasyon değildir. Yapılan yeniliğin, ekonomik bir katma değere dönüşmesi inovasyonun genel bir özelliğidir.

#İnovasyon Neden Gereklidir?

Gelişen rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için, müşteri gereksinimlerine uygun hizmet ve ürün sunma gerekliliği doğmuştur. Artan rekabet ortamında inovasyon kavramının önemi daha da güçlenmektedir. Yapılan araştırmalara göre ülkelerin kalkınma ve gelişmelerinde inovasyonun kilit rol oynadığı görülmüştür. Gerek örgütsel başarılar, gerekse güçlü ekonomiler için İnovasyon kaçınılmazdır. Örgütsel düzeyde inovasyonun ortaya çıkması için liderlerin inovatif bakış açısına sahip olmaları gerekmektedir.

#İnovasyonun Özellikleri Nelerdir?

Uluslararası Oslo Kılavuzu inovasyonun temel özelliklerini aşağıdaki şekilde vermiştir.

 • İnovasyon faaliyetlerinin sonucu öngörülememektedir. İnovasyon belirsizliklerle dolu bir süreçtir.
 • İnovasyonun başarılı olabilmesi için, işletmelerin finansal açıdan uyumlu olması gerekir.
 • İnovasyon uygulayan firmanın, dışındaki firmalar tarafından taklit yoluyla yayılma gösterir.
 • İnovasyon süreci, yeni bir bilgiden yararlanma, mevcut bir bilginin yeni kullanılması ya da her ikisinin birleşimi ile oluşur.
 • İnovasyon, günlük yaşamda, yaşam kalitesini ve refah düzeyini arttıran bir araçtır.

Gelişen teknoloji, müşterilerin değişen istekleri ve rakiplerin taklit becerileri nedeniyle tek bir inovasyonla rekabet avantajı sürdürülemeyeceği için, inovasyon süreklilik gösteren bir faaliyettir. Ayrıca, inovasyon firmanın tüm faaliyetleri ile bütünlük göstermelidir.

#İnovasyonun İlişkili Olduğu Kavramlar

Bazı kavramların inovasyonu ifade edecek şekilde kullanılması, inovasyonun tanımlanmasında bazı hatalara yol açabilmektedir. Şimdi bu kavramlara kısaca değinelim.

 • İnovasyon ve Buluş; bu iki kavram sıklıkla birbiri yerine kullanılmaktadır. Ancak, inovasyonun kelime anlamı, yeni bir şeyin sunulması olarak tanımlanmaktadır. Buluş ise, verimli hayal gücü olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi inovasyon yeni bir şeyin yaratılışı değil, yeni bir şeyin uygulanması anlamına gelmektedir. Her buluş bir inovasyon konusu olabileceği gibi, her inovasyon bir buluşu gerektirmemektedir. İnovasyon buluşların uygulanabilir hale getirilerek ticarileşmesini sağlamaktadır.
 • İnovasyon ve Yaratıcılık; inovasyon literatüründe yaratıcılık kavramına sıkça rastlanmaktadır. Yaratıcılık, yeni ve yararlı fikirleri üretmek ve detaylandırmak olarak tanımlanır. Yaratıcılık, bir ürün ya da yapıtın ortaya konmasıdır. Yaratıcılık yeni ve kullanışlı fikirlerin geliştirilmesi, inovasyon ise yaratıcı fikirlerin bir örgütte başarıyla hayata geçirilmesi olarak tanımlanır. Yaratıcılık bireysel düzeyde, inovasyon ise örgütsel düzeyde ortaya çıkmaktadır. Bu iki kavram birbirini tamamlar niteliktedir. Yaratıcılık inovasyon getiren bir faaliyet iken, inovasyonda yaratıcılığın bir sonucudur.
 • İnovasyon ve ArGe; Ar-Ge, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel geliştirme olmak üzere üç faaliyeti kapsamaktadır. Ar-Ge inovasyonu destekleyen faaliyetlerden biridir.
 • İnovasyon ve Girişimcilik; ünlü iktisatçılar girişimciliği üretimin dördüncü faktörü olarak kabul görmüşlerdir. İnovasyon, girişimciliğin bir fonksiyonudur. Girişimcinin belli kaynaklar yaratarak ya da mevcut kaynakların kullanım potansiyelini arttırarak refah yaratması inovasyondur. Yeni fikirler ve projeler girişimcilik olmadan inovasyona dönüşemez. Her ikisi bir araya gelerek ekonomik bir değer yaratır.
 • İnovasyon ve Değişim; değişim, herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye getirme olarak tanımlanır. Bazen değişim ile inovasyon karıştırılabilmektedir. İnovasyon her ne kadar değişim ile ilgili bir kavram olsa da her değişim inovasyon değildir. İnovasyon örgütün bütün süreçleri içine girmiş ve çalışanlarca benimsenmiş olmalıdır. Değişim ise, örgüt içindeki süreçlerin herhangi birinde meydana gelen değişiklikleri ifade eder.

#İnovasyonun Önemi

İnovasyon, işletmeler için ve ulusal ekonomiler için bir dinamizm kaynağıdır. İnovasyonun önemi, işletme, toplum ve ekonomiler için olmak üzere üç başlık altında incelenir.

 • İşletmeler için önemi; küresel rekabetin artmasıyla işletmeler için inovasyonun önemi bir kat daha artmıştır. Rekabet avantajlarının belirleyicisi, pazar taleplerine hızlı yanıt verme, ürünlerin ve hizmetin kalitesi, yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, müşterinin talebine göre ürün ve hizmet üretimi gibi birçok faktördür. Bu faktörler de inovasyon yapmayı gerektirmektedir. Rekabet gücünü arttırmak, yeni pazarlara girmek ve Pazar payını arttırmanın yolu buradan geçmektedir.
 • Toplum ve ekonomi için önemi; inovasyon üretkenliği arttırmakta, üretkenlik rekabet gücünü arttırmakta ve rekabetin artması ülkedeki yaşam standardı ve refah düzeyi de artmaktadır. İnovasyon ülkeler için büyümenin, yaşam kalitesinin arttırılmasının ve refahın anahtarıdır. İnovasyon sayesinde toplum, aynı kaynaktan daha fazla getiriler elde eder. Dolayısı ile inovasyon sadece ekonomik değil toplumsal bir sistemdir.